Saida mak penhor veikulu?

Rezolve problema laho Problema

Fornese karreta ne’e nu’udar provizaun kréditu ne’ebé uza sistema

fornese karreta ne’ebé fó ba grupu kliente hotu-hotu ba nesesidade konsumtivu no produtivu ho

karreta motorizada hanesan kolateral.

Oferese

Tanbasá mak hili Ami.

Fornese karreta ne’e nu’udar provizaun kréditu ne’ebé uza sistema fornese karreta ne’ebé fó ba grupu kliente hotu-hotu ba nesesidade konsumtivu no produtivu ho karreta motorizada hanesan kolateral.

Karik Hau interese atu penhor kareta ka Motorizada

Hau tenki halo saida

Kontaktu Amigo Penhor, mai to’o ami nia fatin lori Karreta ka Motorizada no dokumentu veikulu, kartaun identidade (BI / Pasaporte)

Hetan apresiasaun husi apresiador.

Prosesu loron 1, osan kliente sira bele simu kedas ka transferénsia Banku.

Sei hau Interese

Oinsa atu penhor karreta

Kontaktu ami no mai to’o ami nian fatin hodi lori dokumentus ba karreta ou motorizada no kartaun identidade (BI / Pasaporte)

Karreta/Motorizada hetan apresiasaun husi apresiador.

Osan ne’ebé kliente sira simu osan kas ka transferénsia banku.

Kondisaun

Saida deit mak atu kompleta molok kreditu

Lori ita nia Veikulu: karreta ka motorizada.
Fotokopia kartaun identidade (BI ka Passaporte)
Dokumentu karreta ka motorizada (STNK no BPKB)
priense formuláriu aplikasaun Amigo Penhor.